ย้ายไปลงทุนที่ Saskatchewan ผ่านโปรแกรม SINP – Entrepreneur Category

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครโปรแกรม SINP สายผู้ประกอบการ (Entrepreneur Category) กรุณาใช้ตารางคะแนน Expression of Interest (EOI) System Points Grid ตามข้างล่างนี้ในการคำนวนคะแนนของคุณ ทางรัฐบาลจะเชิญผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุดในการสมัคร PR เท่านั้น สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร คุณสามารถศีกษาได้จากลิงค์นี้

SINP Expression of Interest (EOI) System Points Grid for Entrepreneurs

Overview of Factors – ปัจจัยโดยภาครวม

Factor (ปัจจัย)Points (คะแนน)
Human Capital (ทุนมนุษย์)
Age (อายุ)15
Exploratory Visit (การมาสำรวจธุรกิจที่แคนาดา)15
Official Language Ability (ทักษะภาษาราชการ)15
Qualifications/Education (คุณสมบัติทางการศีกษา)15
Net Business and Personal Assets
(จำนวนสุทธิของทรัพย์สินทางธุรกิจและทรัพย์สินส่วนตัว)
15
Business Experience (ประสบการณ์ด้านธุรกิจ)
Entrepreneurial and Farming Experience (ประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการและด้านการเกษตร)20
Business Revenue (รายได้จากธุรกิจ)20
Innovation (นวัตกรรม)10
Business Establishment Plan
(แผนการก่อตั้งกิจการ)
Investment Amount (จำนวนเงินลงทุน)20
Investment in Key Economic Sectors
(การลงทุนในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ)
15
Maximum (คะแนนสูงสุด)160

Detailed Points Grid – ตารางคะแนนของแต่ละปัจจัย

Age (อายุ)Points (คะแนน)
20 ปี หรือต่ำกว่า0
21-2910
30-3915
40-5410
55+0
Maximum (คะแนนสูงสุด)15

Exploratory Visit (การมาสำรวจธุรกิจที่แคนาดา)Points (คะแนน)
ผู้สมัครได้มาทำการสำรวจช่องทางธุรกิจที่ประเทศแคนาดา เป็นเวลาอย่างต่ำ 5 วันราชการ และมีหลักฐานการติดต่อทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง15
Maximum (คะแนนสูงสุด)15
Official Language Ability (ทักษะภาษาราชการ)Points (คะแนน)
No language test (ไม่ได้ไปสอบภาษา)0
CLB 45
CLB 510
CLB 6+15
Maximum (คะแนนสูงสุด)15
Qualifications/Education
(คุณสมบัติทางการศีกษา)
Points (คะแนน)
มีประกาศนียบัตร หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศีกษา สำหรับโปรแกรมสายอาชีพซึ่งเป็นการฝึกอบรม (Training) หรือ การฝีกงาน (Apprenticeship) แบบ Full-time สำหรับผู้สำเร็จการศีกษาระดับมัธยม ที่มีระยะเวลาการศีกษา หรือฝีกงาน อย่างน้อย 1 ปี10
ได้สำหรับการศีกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาธุรกิจ เกษตรศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี15
Maximum (คะแนนสูงสุด)15
Net Business and Personal Assets
(จำนวนสุทธิของทรัพย์สินทางธุรกิจและส่วนตัว)
Points (คะแนน)
$500,000 - $549,999 CAD0
$550,000 - $749,999 CAD5
$750,000 - $999,999 CAD10
$1,000,000+ CAD15
Maximum (คะแนนสูงสุด)15
Entrepreneurial and Farming Experience (ประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และด้านการเกษตร)Points (คะแนน)
มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการ หรือการทำเกษตรกรรม 4 ถึง 7 ปี 10
มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการ หรือการทำเกษตรกรรม 8 ปี ขึ้นไป15
มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการ หรือการทำเกษตรกรรม 4 ถึง 7 ปี และมีกรรมสิทธิ์ในกิจการ 50% ขี้นไป15
มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประกอบการ หรือการทำเกษตรกรรม 8 ปี ขึ้นไป และมีกรรมสิทธิ์ในกิจการ 50% ขี้นไป20
Maximum (คะแนนสูงสุด)20
Business Revenue (รายได้จากธุรกิจ)Points (คะแนน)
$50,000 - $99,999 CAD5
$100,000 - $249,999 CAD10
$250,000 - $499,999 CAD15
$500,000 CAD+20
Maximum (คะแนนสูงสุด)20
Innovation (นวัตกรรม)Points (คะแนน)
มีประสบการณ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ ในเรื่องของ:10
การส่งออก (Export Trade)10
การจดสิทธิบัตร (Registered patents)10
เป็น Gazelle business ซึ่งแปลว่า ธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตของรายได้อย่างต่ำ 20% ต่อปี เป็นเวลา 3 ปีติดกัน และมีลูกจ้างจำนวน 7 คนขึ้นไป เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ภายในช่วงเวลา 3 ปี ที่กิจการมีการเติบโต10
Maximum (คะแนนสูงสุด)10

Investment Amount (จำนวนเงินลงทุน)Points (คะแนน)
มียอดรวมการลงทุนสำหรับการก่อตั้ง หรือ การซื้อและขยาย กิจการที่เหมาะสมในรัฐ SK:
$200,000 - $349,999 CAD0
$350,000 - $499,999 CAD5
$500,000 - $749,999 CAD10
$750,000 - $999,999CAD15
$1,000,000+ CAD20
Maximum (คะแนนสูงสุด)20
Investment in Key Economic Sectors
(การลงทุนในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ)
Points (คะแนน)
กิจกรรมทางธุรกิจที่ได้นำเสนอ:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science and Technology)
15
การผลิต (Manufacturing)15
การส่งออก (Export)15
การรับช่วงต่อกิจการที่ตั้งอยู่ใน Rural area
(Rural business succession)
15
การพัฒนาธุรกิจใน Rural area
(Rural business development)
15
Maximum (คะแนนสูงสุด)15

ข่าวเด่นประเด็น HOT

May 4, 2021
อพยพมาแคนาดาผ่านการทำงาน

โดยทั่วไปก่อนจะมาทำงานในแคนาดาได้ หากคุณสมัครมาจากเมืองไทย ก่อนจะได้รับการจ้างงาน นายจ้างในแคนาดาจะเป็นผู้ยื่นขอเอกสารที่ชื่อว่า Labour Market Impact Assessment (หรือ LMIA) เพื่อใช้ยื่นขออนุญาตในการจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศ

May 4, 2021
มาเรียนหนังสือในแคนาดาเพื่อขอสัญชาติในอนาคต

หนทางการอพยพมาแคนาดา 🇨🇦 ผ่านการมาเรียนและหางานทำต่อ

May 4, 2021
ลงทุนเพื่อขอพีอาร์ประเทศแคนาดา

การมาลงทุน จะถือเป็นหนึ่งในช่องทางการอพยพที่เร็วที่สุด เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกแล้ว และต้องการสปอนเซอร์พ่อแม่ (ปู่ ย่า ตา ยาย) เข้ามาเป็นประชากรแคนาดาในอนาคต

อ่านบทความทั้งหมด