ย้ายไปลงทุนที่ Ontario ผ่านโปรแกรม OINP – Entrepreneur Stream

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครโปรแกรม OINP สายผู้ประกอบการ (Entrepreneur Stream) กรุณาใช้ตารางคะแนน Expression of Interest (EOI) System Points Grid ตามข้างล่างนี้ในการคำนวนคะแนนของคุณ ทางรัฐบาลจะเชิญผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุดในการสมัคร PR เท่านั้น สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร คุณสามารถศีกษาได้จากลิงค์นี้

ตารางคะแนนของ Expression of Interest (EOI) System สำหรับโปรแกรม OINP Entrepreneur Stream

Overview of Scoring Sections – ภาครวมของคะแนน

Scoring Sections (หมวดคะแนน)Points (คะแนน)
Self-Declared (ประกาศด้วยตนเอง)
Human Capital Factors (ปัจจัยด้านด้านทุนมนุษย์)80
Investment Factors (ปัจจัยด้านการลงทุน)46
Business Concept (แนวคิดเชิงธุรกิจ)74
Maximum Score Available (คะแนนสูงสุด)200

Detailed Points Grid – ตารางคะแนนของแต่หมวด

Self-Declared (คะแนนที่ประกาศด้วยตนเอง)

1. Human Capital Factors (ปัจจัยด้านด้านทุนมนุษย์)
Business Ownership or Senior Management Experience
(ประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ

การเป็นผู้บริหารจัดการระดับสูง)
Points (คะแนน)
Business Ownership Experience
(ประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจ)
น้อยกว่า 24 เดือนไม่สามารถสมัครได้
24-47 เดือน13
48-59 เดือน19
60 เดือนขึ้นไป25
Senior Manager Work Experience (ประสบการณ์เป็นผู้จัดการระดับอาวุโส)
น้อยกว่า 24 เดือนไม่สามารถสมัครได้
24-47 เดือน13
48-59 เดือน19
60 เดือนขึ้นไป25
Maximum (คะแนนสูงสุด)25

Past Specific Experience
(ประสบการณ์ในอดีตที่เจาะจง)
Points (คะแนน)
ไม่มี0
มี: ประสบการณ์ที่เจาะจง 1 อย่าง15
มี: ประสบการณ์ที่เจาะจง 2 อย่าง25
มี: ประสบการณ์ที่เจาะจง 3 อย่าง35
Maximum (คะแนนสูงสุด)35

หมายเหตุ: ประสบการณ์ที่ผ่านเกณฑ์ต้องเกิดขึ้นภายใน 5 ปี หรือ 12 เดือน ก่อนการยื่น EOI
· สำหรับผู้ที่มี High-Growth Business Experience กิจการของคุณต้องมีอัตราการเติบโตของรายได้อย่างต่ำ 20% ต่อปี เป็นเวลาสองปีซ้อนก่อนการสมัคร EOI
· สำหรับผู้ที่มี Export-Trade Business Experience กิจการของคุณต้องส่งออกอย่างต่ำ 20% ของสินค้าหรือบริการทั้งหมดไปต่างประเทศทุกปี ในช่วงเวลาสองปีล่าสุดก่อนการสมัคร EOI

Level of Education (ระดับการศีกษา)Points (คะแนน)
ไม่มีวุฒิที่เหนือกว่าระดับมัธยมปลาย0
ระดับปริญญาหรืออนุปริญญา – หลักสูตรสองปี5
ระดับปริญญาหรืออนุปริญญา – หลักสูตรสามปีขึ้นไป10
Maximum (คะแนนสูงสุด)10
Official Language Ability
(ความสามารถด้านภาษาทางราชการ)
Points (คะแนน)
ขั้นต่ำหรือไม่มีความเข้าใจเลย (CLB 3 or below)0
มีความเข้าใจระดับพื้นฐาน (CLB 4)5
มีความสามารถระดับกลางถึงระดับสูง
(CLB 5 or higher)
10
Maximum (คะแนนสูงสุด)10
2. Investment Factors (ปัจจัยด้านการลงทุน)
Personal Net worth
(สินทรัพย์ส่วนบุคคลจำนวนสุทธิ)
Points (คะแนน)
คะแนนสำหรับสินทรัพย์ส่วนบุคคลจำนวนสุทธิในกรณีที่กิจการของคุณจะถูกก่อตั้งภายในเขต Greater Toronto Area (GTA)
ต่ำกว่า $800,000ไม่สามารถสมัครได้
$800,000 ถึง $2,499,9995
$2,500,000 ขึ้นไป10
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)10
คะแนนสำหรับสินทรัพย์ส่วนบุคคลจำนวนสุทธิในกรณีที่กิจการของคุณจะถูกก่อตั้งภายนอกเขต Greater Toronto Area (GTA) หรือ ธุรกิจของคุณถูกจัดอยู่ในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT/Digital Communications Sector) ไม่ว่าจะตั้งอยู่ภายในหรือภายนอก GTA ก็ตาม
ต่ำกว่า $400,000ไม่สามารถสมัครได้
$400,000 ถึง $999,999910
$1,000,000 ขึ้นไป15
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)15
Maximum (คะแนนสูงสุด)15
Investment Amount (จำนวนเงินลงทุน)Points (คะแนน)
คะแนนสำหรับจำนวนเงินลงทุนในกรณีที่กิจการของคุณจะถูกก่อตั้งภายในเขต Greater Toronto Area (GTA)
ต่ำกว่า $600,000ไม่สามารถสมัครได้
$600,000 ถึง $1,499,99910
$1,500,000 ถึง $2,999,99915
$3,000,000 ขึ้นไป20
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)20
คะแนนสำหรับจำนวนเงินลงทุนในกรณีที่กิจการของคุณจะถูกก่อตั้งภายนอกเขต Greater Toronto Area (GTA) หรือ ธุรกิจของคุณถูกจัดอยู่ในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT/Digital Communications Sector) ไม่ว่าจะตั้งอยู่ภายในหรือภายนอก GTA ก็ตาม
ต่ำกว่า $200,000ไม่สามารถสมัครได้
$200,000 ถึง $499,99915
$500,000 ถึง $799,99920
$800,000 ขึ้นไป25
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)25
Maximum (คะแนนสูงสุด)25
Business-Related Visits to Ontario
(การเดินทางมาที่รัฐ Ontario ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ)
Points (คะแนน)
ไม่เคยมา0
เคยมา6
Maximum (คะแนนสูงสุด)6

Business Concept (แนวคิดเชิงธุรกิจ)

Business Model (โมเดลธุรกิจ)Points (คะแนน)
Description of Business (คำอธิบายของธุรกิจ)
ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ/คลุมเครือ0
พอใช้7
ดี15
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)15
Market Research (การวิจัยทางการตลาด)
ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ/คลุมเครือ0
พอใช้7
ดี15
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)15
Significant Economic Benefit and Key Sector (ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญและภาคหลัก)
ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ/คลุมเครือ0
พอใช้5
ดี10
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)10
Investment Allocation (การแจกจ่ายเงินทุน)
ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ/คลุมเครือ0
พอใช้5
ดี10
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)10
Maximum (คะแนนสูงสุด)50

ภาคหลัก (Key Sectors) ของเศรษฐกิจใน Ontario ได้แก่:

 • Aerospace
 • Automotive
 • Chemical and biochemical
 • Cleantech
 • Cybersecurity
 • Financial Services
 • Food and Beverage Manufacturing
 • Forestry
 • Industrial Automation and Robotics
 • Information Technology
 • Life Sciences
 • Mining
 • Tourism
Business Location (ตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจ)Points (คะแนน)
CMA* ที่มีจำนวนประชากร 175,000 คนขึ้นไป0
CMA หรือ CA* ที่มีจำนวนประชากรมากกว่า 100,000 คน แต่น้อยกว่า 175,000 คน5
ตำแหน่งอื่นที่มีจำนวนประชากร 100,000 คน หรือน้อยกว่านั้น10
Maximum (คะแนนสูงสุด)10
*CMA = Census Metropolitan Area ซึ่งก็คือพื้นที่ที่มีประชากรอย่างน้อย 100,000 คน โดยที่มีประชากรอย่างน้อย 50,000 คน อาศัยอยู่ในใจกลางของพื้นที่;
CA = Census Agglomeration ซึ่งก็คือพื้นที่ที่มีประชากรอย่างน้อย 10,000 คน ที่อาศัยอยู่ในใจกลางของพื้นที่
Job Creation (การสร้างงาน)Points (คะแนน)
Job Creation (การสร้างงาน)
· 1 ตำแหน่งงานสำหรับ ICT/Digital Communications Sector หรือ สำหรับภายนอกเขต GTA
· 2 ตำแหน่งงานภายในเขต GTA
3
3-4 ตำแหน่งงาน5
5 ตำแหน่งงาน ขี้นไป7
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)7
Creation of N0C 0, A or B Jobs
(การสร้างงาน high-skilled jobs)
0 ตำแหน่งสำหรับงาน NOC 0, A or B jobs0
ตำแหน่งสำหรับงาน NOC 0, A or B job5
2 ตำแหน่งขึ้นไปสำหรับงาน NOC 0, A or B jobs7
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)7
Maximum (คะแนนสูงสุด)14

ข่าวเด่นประเด็น HOT

May 4, 2021
อพยพมาแคนาดาผ่านการทำงาน

โดยทั่วไปก่อนจะมาทำงานในแคนาดาได้ หากคุณสมัครมาจากเมืองไทย ก่อนจะได้รับการจ้างงาน นายจ้างในแคนาดาจะเป็นผู้ยื่นขอเอกสารที่ชื่อว่า Labour Market Impact Assessment (หรือ LMIA) เพื่อใช้ยื่นขออนุญาตในการจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศ

May 4, 2021
มาเรียนหนังสือในแคนาดาเพื่อขอสัญชาติในอนาคต

หนทางการอพยพมาแคนาดา 🇨🇦 ผ่านการมาเรียนและหางานทำต่อ

May 4, 2021
ลงทุนเพื่อขอพีอาร์ประเทศแคนาดา

การมาลงทุน จะถือเป็นหนึ่งในช่องทางการอพยพที่เร็วที่สุด เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกแล้ว และต้องการสปอนเซอร์พ่อแม่ (ปู่ ย่า ตา ยาย) เข้ามาเป็นประชากรแคนาดาในอนาคต

อ่านบทความทั้งหมด