ย้ายไปลงทุนผ่านโปรแกรม Regional Pilot ของ BC PNP – Entrepreneur Immigration

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครโปรแกรม BC PNP สายผู้ประกอบการในชุมชนกำลังพัฒนา (Entrepreneur Immigration Regional Pilot Program) กรุณาใช้ตารางคะแนน Expression of Interest (EOI) System Points Grid ตามข้างล่างนี้ในการคำนวนคะแนนของคุณ ทางรัฐบาลจะเชิญผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุดในการสมัคร PR เท่านั้น สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร คุณสามารถศีกษาได้จากลิงค์นี้

ตารางคะแนนของ Expression of Interest (EOI) System สำหรับโปรแกรม BC PNP Entrepreneurs Immigration – Regional Pilot

Overview of Scoring Sections – ภาครวมของคะแนน

Scoring Sections (หมวดคะแนน)Points (คะแนน)
Self-Declared (ประกาศด้วยตนเอง)
Experience & Ownership
(ประสบการณ์ และ ความเป็นเจ้าของธุรกิจ)
24
Net Worth (ความมั่งคั่งสุทธิ)6
Total Personal Investment
(ยอดรวมจำนวนเงินลงทุนส่วนตัว)
10
Jobs (ความสามารถในการสร้างงาน)15
Community Population (จำนวนประชากรในชุมชน)6
B.C.'s Region
(ภูมิภาคของรัฐ B.C.)
12
Adaptability (ปัจจัยในการปรับตัว)67
Self-Declared SUBTOTAL Score140
Business Concept (แนวคิดของธุรกิจ)
Commercial Viability
(ความสามารถในการไปรอดเชิงพาณิชย์)
30
Transferability of Skills
(ความสามารถในการถ่ายทอดทักษะ)
15
Economic Benefits (ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ)15
Business Concept SUBTOTAL Score
(ยอดรวมสำหรับแนวคิดของธุรกิจ)
60
Maximum Score Available (คะแนนสูงสุด)200

Detailed Points Grid – ตารางคะแนนของแต่หมวด

Self-Declared (คะแนนที่ประกาศด้วยตนเอง)

Experience & Ownership
(ประสบการณ์ และ ความเป็นเจ้าของธุรกิจ)
Points (คะแนน)
Business Owner-Manager Experience
(ประสบการณ์เป็นเจ้าของและผู้จัดการธุรกิจ)
น้อยกว่า 12 เดือน0
12-24 เดือน7
25-36 เดือน12
37-48 เดือน16
49-59 เดือน19
60 เดือนขึ้นไป22
Senior Manager Work Experience (ประสบการณ์เป็นผู้จัดการระดับอาวุโส)
น้อยกว่า 24 เดือน0
25-48 เดือน4
49-59 เดือน8
60 เดือนขึ้นไป12
Business Ownership (ความเป็นเจ้าของธุรกิจ)
เป็นเจ้าของธุรกิจ 100% เป็นเวลาต่ำกว่าสามปี ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา0
เป็นเจ้าของธุรกิจ 100% เป็นเวลาอย่างต่ำสามปี ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา2
Maximum (คะแนนสูงสุด)24

Personal Net Worth (ความมั่งคั่งสุทธิส่วนตัว)Points (คะแนน)
Total Current Assets, e.g. cash & liquid funds (ยอดรวมสินทรัพย์ล่าสุด เช่น เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง)
น้อยกว่า $10,0000
$10,000 ถึง $49,9991
$50,000 ถึง $199,9992
$200,000 ขึ้นไป3
Total Personal Net Worth
(ยอดรวมสินทรัพย์ส่วนตัว จำนวนสุทธิ)
น้อยกว่า $300,0000
$300,000 ถึง $999,9992
$1,000,000 ขึ้นไป3
Maximum (คะแนนสูงสุด)6
Total Personal Investment
(ยอดรวมจำนวนเงินลงทุนส่วนตัว)
Points (คะแนน)
น้อยกว่า $100,0000
$100,000 ถึง $349,9996
$350,000 ถึง $599,9998
$600,000 ขึ้นไป10
Maximum (คะแนนสูงสุด)10
Total Proposed FTE Jobs (จำนวนงานที่เสนอ)Points (คะแนน)
น้อยกว่า 10
1 งาน10
2-4 งาน11
5-7 งาน13
8 งานขึ้นไป15
Maximum (คะแนนสูงสุด)15
FTE = Full-time equivalent job คือ ตำแหน่งงานที่เทียบเท่ากับงานประจำทั่วไป (มากกว่า 32 ชั่วโมง/สัปดาห์)
Community Population
(จำนวนประชากรในชุมชน)
Points (คะแนน)
40,000–75,000 คน1
20,000–39,999 คน2
15,000–19,999 คน3
10,000–14,999 คน4
5,000–9,999 คน5
น้อยกว่า 5,000 คน6
Maximum (คะแนนสูงสุด)6
B.C.'s Region (ภูมิภาคของรัฐ B.C.)Points (คะแนน)
Lower Mainland / Southwest 
• Fraser Valley 
• Greater Vancouver 
• Squamish-Lillooet 
• Sunshine Coast 
1
Vancouver Island and Coast 
• Alberni-Clayoquot 
• Capital 
• Central Coast 
• Comox Valley 
• Cowichan Valley 
• Mount Waddington 
• Nanaimo 
• Powell River 
• Strathcona 
2
Thompson-Okanagan 
• Central Okanagan 
• Columbia-Shuswap 
• North Okanagan 
• Okanagan-Similkameen 
• Thompson-Nicola 
6
Cariboo 
• Cariboo 
• Fraser-Fort George 
10
Kootenay 
• Central Kootenay 
• East Kootenay 
• Kootenay Boundary 
10
Nechako 
• Bulkley-Nechako 
12
North Coast 
• Kitimat-Stikine 
• Skeena-Queen Charlotte 
12
Northeast 
• Northern Rockies 
• Peace River 
12
Maximum (คะแนนสูงสุด)12
Adaptability (ปัจจัยในการปรับตัว)Points (คะแนน)
Language Proficiency (ความสามารถทางภาษา)
None or minimal, similar to CLB 3 and below (มีความเข้าใจน้อยนิดหรือไม่มีเลย)0
Basic understanding, similar to CLB 4
(มีความเข้าใจระดับพื้นฐาน)
5
Intermediate understanding, similar to CLB 5
(มีความเข้าใจระดับปานกลาง)
10
Intermediate understanding, similar to CLB 6
(มีความเข้าใจระดับปานกลาง)
15
Advanced to fluent, similar to CLB 7+
(มีความเข้าใจระดับสูงจนถึงมีความชำนาญการ)
23
Education Level (ระดับการศีกษา)
Secondary school or less
(มัธยมปลายหรือต่ำกว่า)
0
Associate degree (อนุปริญญา)6
Diploma / certificate (non-trades)
(อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร สายสามัญ)
6
Diploma / certificate (trades)
(อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร สายอาชีพ)
6
Bachelor’s degree (ปริญญาตรี)14
Post-graduate diploma / certificate
(หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับผู้จบปริญญาตรี)
14
Master’s degree (ปริญญาโท)16
Doctorate / PhD (ปริญญาเอก)16
Age (อายุ)
น้อยกว่า 25 ปี2
25 – 29  ปี8
30 – 44  ปี16
45 – 54 ปี10
55 – 64 ปี4
65 ปี ขี้นไป0
Canadian work experience, business experience, or studies from within Canada for at least 12 months in the last 10 years
(ประสบการณ์การทำงาน การทำธุรกิจ หรือการศีกษา จากภายในประเทศแคนาดา ที่มีระยะเวลาอย่างต่ำ 12 เดือน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา)
ประสบการณ์ต่ำกว่า 12 เดือน0
12-24 เดือน สำหรับประสบการณ์การทำงาน ธุรกิจ หรือการเรียน ในประเทศแคนาดา ที่มีการอนุญาตจากรัฐ4
มากกว่า 24 เดือน สำหรับประสบการณ์การทำงาน ธุรกิจ หรือการเรียน ในประเทศแคนาดา ที่มีการอนุญาตจากรัฐ8
มีสมาชิกในครอบครัวที่กำลังอาศัยอยู่ในชุมชุมนั้นเป็นเวลามากกว่า 12 เดือน
ไม่มี0
มี4
Maximum (คะแนนสูงสุด)67

Business Concept (แนวคิดของธุรกิจ)

Commercial Viability
(ความสามารถในการไปรอดเชิงพาณิชย์)
Points (คะแนน)
Business Model (โมเดลธุรกิจ)
Unsatisfactory / Unclear
(ไม่เข้าเกณฑ์ หรือ คลุมเครือ)
1
Fair / Good (พอใช้ หรือ ดี)8
Excellent (ยอดเยี่ยม)12
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)12
Market & Products/Services
Does not satisfactorily address any of the Market/Product factors
(ไม่ตอบสนองต่อปัจจัยทางการตลาดและสินค้าอย่างเพียงพอ)
1
Addresses at least one of the Market/Product factors, and is consistent with Business Model
(ตอบสนองหนึ่งในปัจจัยทางการตลาดและสินค้า และสอดคล้องกับโมเดลธุรกิจ)
4
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)4
Eligible Personal Investment
(จำนวนเงินลงทุนส่วนตัวที่ผ่านคุณสมบัติ)
น้อยกว่า $100,0000
$100,000 ถึง $299,9991
$300,000 ถึง $499,9992
$500,000 ถึง $799,9993
$800,000 ขึ้นไป4
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)4
Assessment of Proposed Personal Investment
Investment proposal does not correspond to the type or scale of the business
(ข้อเสนอการลงทุนไม่สอดคล้องกับประเภทหรือขนาดของกิจการ)
0
Investment proposal corresponds to the type and scale of the business
(ข้อเสนอการลงทุนสอดคล้องกับประเภทหรือขนาดของกิจการ)
5
Investment proposal corresponds to the type and scale of the business, the
market, the proposed products and/or services, the business model, and the
industry standard.
(ข้อเสนอการลงทุนสอดคล้องกับประเภทหรือขนาดของกิจการ และสอดคล้องกับตลาด สินค้าหรือบริการที่ได้เสนอ โมเดลธุรกิจ และมาตรฐานของอุตสาหกรรม)
8
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)8
Ownership Percentage
100% ownership2
ระหว่าง 51% และ 99.99%1
ต่ำกว่า 51% ownership0
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)2
Maximum (คะแนนสูงสุด)30
Transferability of Skills
(ความสามารถในการถ่ายทอดทักษะ)
Points (คะแนน)
Business Owner-Manager Experience Only
(เฉพาะประสบการณ์เป็นเจ้าของกิจการและผู้จัดการเท่านั้น)
ต่ำกว่า 12 เดือน0
12 ถึง 35 เดือนของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง2
12 ถึง 35 เดือนของประสบการณ์ตรง5
36 ถึง 59 เดือนของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง6
36 ถึง 59 เดือนของประสบการณ์ตรง10
มากกว่า 60 เดือนของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง12
มากกว่า 60 เดือนของประสบการณ์ตรง15
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)15
Senior Manager Work Experience Only (เฉพาะผู้มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการระดับอาวุโสเท่านั้น)
ต่ำกว่า 12 เดือน0
12 ถึง 35 เดือนของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง1
12 ถึง 35 เดือนของประสบการณ์ตรง4
36 ถึง 59 เดือนของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง5
36 ถึง 59 เดือนของประสบการณ์ตรง6
มากกว่า 60 เดือนของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง8
มากกว่า 60 เดือนของประสบการณ์ตรง10
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)10
Maximum (คะแนนสูงสุด)15
*ผู้สมัครจะได้คะแนนด้านความสามารถเรื่องภาษาเป็นคะแนนพิเศษ ถ้าผู้สมัครมีคะแนนรวมไม่ถึง 20 คะแนนในหมวดนี้
Economic Benefits (ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ)Points (คะแนน)
Significant Economic Benefit
(ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สำคัญ)
Does not identify or substantiate any significant economic benefits
(ไม่ระบุหรือยืนยันผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ)
0
Substantiates at least 1 significant economic benefit
(ยืนยันผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างต่ำ 1 อย่าง)
5
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)5
Jobs Assessment (การประเมินด้านการสร้างงาน)
แนวคิดเชิงธุรกิจไม่สนับสนุนการสร้างงาน Full-time equivalent (FTE) อย่างต่ำ 1 ต่ำแหน่ง 0
แผนด้านการจ้างงานไม่สอดคล้องกับประเภทและขนาดของกิจการ1
แผนด้านการจ้างงานสอดคล้องกับประเภทและขนาดของกิจการ10
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)10
Maximum (คะแนนสูงสุด)15

ข่าวเด่นประเด็น HOT

May 4, 2021
อพยพมาแคนาดาผ่านการทำงาน

โดยทั่วไปก่อนจะมาทำงานในแคนาดาได้ หากคุณสมัครมาจากเมืองไทย ก่อนจะได้รับการจ้างงาน นายจ้างในแคนาดาจะเป็นผู้ยื่นขอเอกสารที่ชื่อว่า Labour Market Impact Assessment (หรือ LMIA) เพื่อใช้ยื่นขออนุญาตในการจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศ

May 4, 2021
มาเรียนหนังสือในแคนาดาเพื่อขอสัญชาติในอนาคต

หนทางการอพยพมาแคนาดา 🇨🇦 ผ่านการมาเรียนและหางานทำต่อ

May 4, 2021
ลงทุนเพื่อขอพีอาร์ประเทศแคนาดา

การมาลงทุน จะถือเป็นหนึ่งในช่องทางการอพยพที่เร็วที่สุด เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกแล้ว และต้องการสปอนเซอร์พ่อแม่ (ปู่ ย่า ตา ยาย) เข้ามาเป็นประชากรแคนาดาในอนาคต

อ่านบทความทั้งหมด