ย้ายไปลงทุนผ่านโปรแกรม BC PNP – Entrepreneur Immigration (Base Category)

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครโปรแกรม BC PNP สายผู้ประกอบการทั่วไป (Entrepreneur - Base Category) กรุณาใช้ตารางคะแนน Expression of Interest (EOI) System Points Grid ตามข้างล่างนี้ในการคำนวนคะแนนของคุณ ทางรัฐบาลจะเชิญผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุดในการสมัคร PR เท่านั้น สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร คุณสามารถศีกษาได้จากลิงค์นี้

ตารางคะแนนของ Expression of Interest (EOI) System สำหรับโปรแกรม BC PNP Entrepreneurs Immigration – Base Category

Overview of Scoring Sections – ภาครวมของคะแนน

Scoring Sections (หมวดคะแนน)Points (คะแนน)
Self-Declared (ประกาศด้วยตนเอง)
Experience & Ownership
(ประสบการณ์ และ ความเป็นเจ้าของธุรกิจ)
24
Net Worth (ความมั่งคั่งสุทธิ)12
Total Personal Investment
(ยอดรวมจำนวนเงินลงทุนส่วนตัว)
20
Jobs (ความสามารถในการสร้างงาน)20
Regional District
(เขตภูมิภาค)
12
Adaptability (ปัจจัยในการปรับตัว)32
Self-Declared SUBTOTAL Score120
Business Concept (แนวคิดของธุรกิจ)
Commercial Viability
(ความสามารถในการไปรอดเชิงพาณิชย์)
30
Transferability of Skills
(ความสามารถในการถ่ายทอดทักษะ)
20
Economic Benefits (ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ)30
Business Concept SUBTOTAL Score
(ยอดรวมสำหรับแนวคิดของธุรกิจ)
80
Maximum Score Available (คะแนนสูงสุด)200

Detailed Points Grid – ตารางคะแนนของแต่หมวด

Self-Declared (คะแนนที่ประกาศด้วยตนเอง)

Experience & Ownership
(ประสบการณ์ และ ความเป็นเจ้าของธุรกิจ)
Points (คะแนน)
Business Owner-Manager Experience
(ประสบการณ์เป็นเจ้าของและผู้จัดการธุรกิจ)
น้อยกว่า 12 เดือน0
12-24 เดือน4
25-36 เดือน6
37-48 เดือน12
49-59 เดือน15
60 เดือนขึ้นไป20
Senior Manager Work Experience (ประสบการณ์เป็นผู้จัดการระดับอาวุโส)
น้อยกว่า 24 เดือน0
25-48 เดือน4
49-59 เดือน8
60 เดือนขึ้นไป12
Business Ownership (ความเป็นเจ้าของธุรกิจ)
เป็นเจ้าของธุรกิจ 100% เป็นเวลาต่ำกว่าสามปี ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา0
เป็นเจ้าของธุรกิจ 100% เป็นเวลาอย่างต่ำสามปี ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา4
Maximum (คะแนนสูงสุด)24

Personal Net Worth (ความมั่งคั่งสุทธิส่วนตัว)Points (คะแนน)
Total Current Assets, e.g. cash & liquid funds (ยอดรวมสินทรัพย์ล่าสุด เช่น เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง)
น้อยกว่า $50,0000
$50,000 ถึง $199,9992
$200,000 ถึง $399,9993
$400,000 ขึ้นไป4
Total Personal Net Worth
(ยอดรวมสินทรัพย์ส่วนตัว จำนวนสุทธิ)
น้อยกว่า $600,0000
$600,000 ถึง $799,9995
$800,000 ถึง $1,999,9996
$2,000,000 ถึง $4,999,9997
$5,000,000 ขึ้นไป8
Maximum (คะแนนสูงสุด)12
Total Personal Investment
(ยอดรวมจำนวนเงินลงทุนส่วนตัว)
Points (คะแนน)
น้อยกว่า $200,0000
$200,000 ถึง $399,9998
$400,000 ถึง $599,99910
$600,000 ถึง $999,99911
$1,000,000 ถึง $1,999,99912
$2,000,000 ถึง $3,999,99914
$4,000,000 ถึง $7,999,99916
$8,000,000 ขึ้นไป20
Maximum (คะแนนสูงสุด)20
Total Proposed FTE Jobs (จำนวนงานที่เสนอ)Points (คะแนน)
น้อยกว่า 10
1 งาน8
2 งาน9
3 งาน10
4 งาน11
5 งาน12
6 งาน13
7-9 งาน14
10-19 งาน16
20 งาน ขึ้นไป20
Maximum (คะแนนสูงสุด)20
FTE = Full-time equivalent job คือ ตำแหน่งงานที่เทียบเท่ากับงานประจำทั่วไป (มากกว่า 32 ชั่วโมง/สัปดาห์)
Location based on B.C. Regional District Population
(ตำแหน่งของธุรกิจว่าด้วยเขตภูมิภาคของประชากรในรัฐ B.C.)
Population (จำนวนประชากร)Points (คะแนน)
Greater Vancouver500,000 คนขึ้นไป0
Capital, Fraser Valley200,000 ถึง 499,999 คน1
Central Okanagan, Nanaimo, Thompson Nicola100,000 ถึง 199,999 คน3
Cowichan Valley, Fraser-Fort George, North Okanagan, Okanagan-Similkameen70,000 ถึง 99,999 คน6
Comox, Peace River, Cariboo, Central Kootenay60,000 ถึง 69,999 คน8
Columbia-Shuswap, East Kootenay, Strathcona,
Squamish-Lillooet, Bulkley-Nechako, Kitimat-Stikine
35,000 ถึง 59,999 คน10
Alberni-Clayoquot, Kootenay-Boundary, Sunshine Coast, Powell River, Skeena-Queen Charlotte, Mount Waddington, Northern Rockies, Central Coast, Stikineน้อยกว่า 35,000
คน
12
Maximum (คะแนนสูงสุด)12
Adaptability (ปัจจัยในการปรับตัว)Points (คะแนน)
Language Proficiency (ความสามารถทางภาษา)
None or minimal, similar to CLB 3 and below (มีความเข้าใจน้อยนิดหรือไม่มีเลย)0
Basic understanding, similar to CLB 4
(มีความเข้าใจระดับพื้นฐาน)
2
Intermediate and advanced, similar to CLB 5 and above
(มีความสามารถระดับปานกลางและระดับสูง)
4
Education Level (ระดับการศีกษา)
Secondary school or less
(มัธยมปลายหรือต่ำกว่า)
0
Associate degree (อนุปริญญา)2
Diploma / certificate (non-trades)
(อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร สายสามัญ)
2
Diploma / certificate (trades)
(อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร สายอาชีพ)
2
Bachelor’s degree (ปริญญาตรี)5
Post-graduate diploma / certificate
(หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับผู้จบปริญญาตรี)
5
Master’s degree (ปริญญาโท)8
Doctorate / PhD (ปริญญาเอก)8
Age (อายุ)
น้อยกว่า 25 ปี0
25 – 34 ปี4
35 – 44 ปี8
45 – 54 ปี6
55 – 64 ปี4
65 ปี ขี้นไป0
Business Exploratory Visits
(การมาสำรวจธุรกิจที่แคนาดา)
เคยมารัฐ B.C. มากกว่าสามปีที่แล้ว หรือไม่เคยเลย0
เคยมารัฐ B.C. เมื่อ 1-3 ปีที่แล้ว1
เคยมารัฐ B.C. ภายในหนึ่งปีที่ผ่านมา แต่ไม่เคยเยือนเขตภูมิภาคของธุรกิจที่ได้ยื่นเรื่อง2
เคยมาเยือนเขตภูมิภาคของธุรกิจที่ได้ยื่นเรื่องกับรัฐ B.C. ภายในหนึ่งปีที่ผ่านมา4
Canadian work experience, business experience, or studies from within Canada for at least 12 months
(ประสบการณ์การทำงาน การทำธุรกิจ หรือการศีกษา จากภายในประเทศแคนาดา ที่มีระยะเวลาอย่างต่ำ 12 เดือน)
มี0
ไม่มี8
Maximum (คะแนนสูงสุด)32

Business Concept (แนวคิดของธุรกิจ)

Commercial Viability
(ความสามารถในการไปรอดเชิงพาณิชย์)
Points (คะแนน)
Business Model (โมเดลธุรกิจ)
Unsatisfactory / Unclear
(ไม่เข้าเกณฑ์ หรือ คลุมเครือ)
1
Fair / Good (พอใช้ หรือ ดี)5
Excellent (ยอดเยี่ยม)10
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)10
Market & Products/Services
Does not satisfactorily address any of the Market/Product factors
(ไม่ตอบสนองต่อปัจจัยทางการตลาดและสินค้าอย่างเพียงพอ)
1
Addresses at least one of the Market/Product factors, and is consistent with Business Model
(ตอบสนองหนึ่งในปัจจัยทางการตลาดและสินค้า และสอดคล้องกับโมเดลธุรกิจ)
4
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)4
Eligible Personal Investment
(จำนวนเงินลงทุนส่วนตัวที่ผ่านคุณสมบัติ)
น้อยกว่า $200,000 หรือ น้อยกว่า $50,000 ของการลงทุนสำหรับการขยายกิจการที่ผ่านเกณฑ์ (Qualified expansion investments)0
$200,000 ถึง $399,9991
$400,000 ถึง $599,9992
$600,000 ถึง $799,9993
$800,000 ขึ้นไป4
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)4
Assessment of Proposed Personal Investment
Investment proposal does not correspond to the type or scale of the business
(ข้อเสนอการลงทุนไม่สอดคล้องกับประเภทหรือขนาดของกิจการ)
0
Investment proposal corresponds to the type and scale of the business
(ข้อเสนอการลงทุนสอดคล้องกับประเภทหรือขนาดของกิจการ)
4
Investment proposal corresponds to the type and scale of the business, the
market, the proposed products and/or services, the business model, and the
industry standard.
(ข้อเสนอการลงทุนสอดคล้องกับประเภทหรือขนาดของกิจการ และสอดคล้องกับตลาด สินค้าหรือบริการที่ได้เสนอ โมเดลธุรกิจ และมาตรฐานของอุตสาหกรรม)
6
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)6
Ownership Percentage
100% ownership4
ระหว่าง 50% และ 100%3
33 1/3% ถึง 50%2
ต่ำกว่า 33 1/3% ownership0
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)4
Risk factors (ปัจจัยด้านความเสี่ยง)
พบหนึ่งในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:
• เสนอการใช้เงินกู้เป็นเงินลงทุน (external financing)
• เสนอจำนวนเงินลงทุนที่มากกว่า 50% ของ สินทรัพย์ส่วนบุคคลจำนวนสุทธิ (Personal Net worth or PNW)
• เสนอการเป็นหุ้นส่วนกับผู้ที่สมัครโปรแกรมเดียวกัน
0
ไม่พบสถารณ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ระบุไว้ข้างต้น2
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)2
Maximum (คะแนนสูงสุด)30
Transferability of Skills
(ความสามารถในการถ่ายทอดทักษะ)
Points (คะแนน)
Business Owner-Manager Experience Only
(เฉพาะผู้มีประสบการณ์ป็นเจ้าของกิจการและผู้จัดการเท่านั้น)
12+ เดือนของประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้ยื่นข้อเสนอไป2
12 เดือนหรือต่ำกว่าของประสบการณ์ตรง หรือ 12 ถึง 36 เดือนของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง5
13 ถึง 24 เดือนของประสบการณ์ตรง หรือ 37+ เดือนของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง8
13 ถึง 24 เดือนของประสบการณ์ตรง และ 37+ เดือนของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง10
25 ถึง 36 เดือนของประสบการณ์ตรง12
25 ถึง 36 เดือนของประสบการณ์ตรง และ 37+ เดือนของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง14
37 ถึง 60 เดือนของประสบการณ์ตรง16
37 ถึง 60 เดือนของประสบการณ์ตรง และ 37+ เดือนของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง18
มากกว่า 60 เดือนของประสบการณ์ตรง20
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)20
Senior Manager Work Experience Only (เฉพาะผู้มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการระดับอาวุโสเท่านั้น)
12+ เดือนของประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้ยื่นข้อเสนอไป2
12 เดือนหรือต่ำกว่าของประสบการณ์ตรง หรือ 12 ถึง 36 เดือนของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง4
13 ถึง 36 เดือนของประสบการณ์ตรง หรือ 37+ เดือนของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง6
13 ถึง 36 เดือนของประสบการณ์ตรง และ 37+ เดือนของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง8
37 ถึง 60 เดือนของประสบการณ์ตรง10
37 ถึง 60 เดือนของประสบการณ์ตรง และ 37+ เดือนของประสบการณ์ตรง12
มากกว่า 60 เดือนของประสบการณ์ตรง14
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)14
Language Ability (ความสามารถด้านภาษา)*
Minimal to none, Similar to CLB 3 or below
(มีความเข้าใจน้อยนิดหรือไม่มีเลย)
0
Basic language proficiency, Similar to CLB 4
(มีความเข้าใจระดับพื้นฐาน)
1
Intermediate or above language proficiency, Similar to CLB 5 or above
(มีความสามารถระดับปานกลางและระดับสูง)
2
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)2
Maximum (คะแนนสูงสุด)20
*ผู้สมัครจะได้คะแนนด้านความสามารถเรื่องภาษาเป็นคะแนนพิเศษ ถ้าผู้สมัครมีคะแนนรวมไม่ถึง 20 คะแนนในหมวดนี้
Economic Benefits (ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ)Points (คะแนน)
Key Sector & Significant Economic Benefit
(ภาคหลัก และผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สำคัญ)
Does not identify or substantiate any key sectors or any significant economic benefits
(ไม่ระบุหรือยืนยันภาคหลักของกิจกาจ หรือผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ)
3
Substantiates at least 1 key sector or at least 1 significant economic benefit
(ยืนยันภาคหลักอย่างต่ำ 1 ภาค หรือ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างต่ำ 1 อย่าง)
8
Substantiates at least 1 key sector and at least 1 significant economic benefit
(ยืนยันภาคหลักอย่างต่ำ 1 ภาค และ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างต่ำ 1 อย่าง)
12
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)12
Jobs Assessment (การประเมินด้านการสร้างงาน)
แนวคิดเชิงธุรกิจไม่สนับสนุนการสร้างงาน Full-time equivalent (FTE) อย่างต่ำ 1 ต่ำแหน่ง 0
แผนด้านการจ้างงานไม่สอดคล้องกับประเภทและขนาดของกิจการ1
แผนด้านการจ้างงานสอดคล้องกับประเภทและขนาดของกิจการ6
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)6
High-skilled jobs (NOC 0, A or B)
(งานที่ต้องการทักษะระดับสูง)
แนวคิดเชิงธุรกิจไม่เสนอหรือยืนยันการจ้างงานสำหรับตำแหน่งที่เป็น High-skilled jobs0
แนวคิดเชิงธุรกิจยืนยันการสร้างงาน หรือรักษางานสำหรับตำแหน่งที่เป็น High-skilled jobs เพียง 1 ตำแหน่ง2
แนวคิดเชิงธุรกิจยืนยันการสร้างงาน หรือรักษางานสำหรับตำแหน่งที่เป็น High-skilled jobs ตั้งแต่ 2 ตำแหน่งขึ้นไป4
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)4
Development Region of B.C.
(ภูมิภาคการพัฒนาในรัฐ B.C.)
Lower Mainland / Southwest2
Vancouver Island and Coast4
Thompson / Okanagan4
Cariboo6
Kootenay8
Nechako8
North Coast8
Northeast8
Maximum SUBTOTAL (ยอดรวมย่อยของหมวดนี้)8
Maximum (คะแนนสูงสุด)30

ข่าวเด่นประเด็น HOT

May 4, 2021
อพยพมาแคนาดาผ่านการทำงาน

โดยทั่วไปก่อนจะมาทำงานในแคนาดาได้ หากคุณสมัครมาจากเมืองไทย ก่อนจะได้รับการจ้างงาน นายจ้างในแคนาดาจะเป็นผู้ยื่นขอเอกสารที่ชื่อว่า Labour Market Impact Assessment (หรือ LMIA) เพื่อใช้ยื่นขออนุญาตในการจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศ

May 4, 2021
มาเรียนหนังสือในแคนาดาเพื่อขอสัญชาติในอนาคต

หนทางการอพยพมาแคนาดา 🇨🇦 ผ่านการมาเรียนและหางานทำต่อ

May 4, 2021
ลงทุนเพื่อขอพีอาร์ประเทศแคนาดา

การมาลงทุน จะถือเป็นหนึ่งในช่องทางการอพยพที่เร็วที่สุด เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกแล้ว และต้องการสปอนเซอร์พ่อแม่ (ปู่ ย่า ตา ยาย) เข้ามาเป็นประชากรแคนาดาในอนาคต

อ่านบทความทั้งหมด